سه شنبه 30 مهر 1398
امام علي عليه السلام:   بهترين برادران کسي است که درباره خيرخواهي و نصيحت، کمتر مدارا و چرب زباني کند (و به طور صريح تو را نصيحت کند)   (غرر الحکم و درر الکلم، ص: ٣٥٦ حديث ٣٢)

نظرسنجی

نمایش تعداد 
Num Title گزینه ها
1 مطالب ارائه شده در آموزشگاه بهداشت پیام سلامت را چگونه ارزیابی می نمایید؟ 4
2 قبل از شروع دوره در مورد زمان برگزاری (تاریخ ساعت و مدت دوره) اطلاع رسانی لازم انجام شد 4
3 در ابتدای دوره توجیه کامل در خصوص برنامه و اهداف آموزش صورت گرفته 4
4 کلاس آموزشی بر اساس برنامه اعلام شده برگزار گردید؟ 4
5 مباحث آموزشی ارائه شده در دوره مورد نیاز شغلم بود 4
6 برگزاری این دوره آموزشی بر دانش، نگرش یا عملکرد من تأثیر مثبت دارد؟ 4
7 مباحث آموزشی ارائه شده در دوره برای من تازگی داشت 4
8 محل برگزاری کلاس آموزشی مناسب و بهداشتی بود؟ 4
9 تاریخ برگزاری کلاس های آموزشی مناسب بود 4
10 وسایل کمک آموزشی لازم در محل وجود داشت 4
11 پذیرایی در طول دوره مناسب بود 4
12 پاسخگویی و اطلاع رسانی به آموزش گیرندگان مناسب بود 4
13 ادامه برگزاری چنین آموزشی تحت عنوان بازآموزی ضروری می دانم 2
14 هزینه دریافت شده برابر مقررات بود 2
15 متون آموزشی در اختیار من قرار گرفت 2